Meedoen aan onderzoek

Onderzoek
Voordat een arts/onderzoeker een wetenschappelijk onderzoek kan beginnen, schrijft hij/zij een onderzoeksprotocol. In dit protocol staat precies wat hij/zij wil onderzoeken en op welke manier hij/zij dit gaat doen. Ook staat beschreven welke extra belasting de patiënt of vrijwilliger ondervindt van het onderzoek. Het protocol moet voldoen aan allerlei wetten en speciale regelgeving voor het verrichten van onderzoek bij mensen.

Wet bescherming proefpersonen

Er bestaat in Nederland een speciale wet voor de bescherming van proefpersonen: de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Bij onderzoek dat valt onder de WMO legt de onderzoeker het protocol voor aan de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC). De commissie toetst onderzoeksprotocollen aan de regels van de WMO. De commissie beoordeelt het wetenschappelijk onderzoek bij patiënten dat men wil uitvoeren. Zonder positief oordeel van de commissie en toestemming van de Raad van Bestuur is het uitvoeren van WMO-plichtig onderzoek verboden.

Meedoen aan onderzoek Toestemming en patiënteninformatie

Als uw kind en u gevraagd wordt om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek krijgt u eerst informatie over het onderzoek. Pas dan kunt u goed beoordelen of u uw kind daadwerkelijk wilt laten deelnemen. U krijgt schriftelijke informatie over het onderzoek uitgereikt en een mondelinge toelichting van de onderzoeker.

In de schriftelijke patiënteninformatie staat het doel en de praktische uitvoering van het onderzoek/de behandeling beschreven. De voor- en nadelen en de risico’s van de behandeling staan benoemd en eventuele extra onderzoeken worden vermeld. De patiënteninformatie beschrijft de rechten en plichten van de patiënt en geeft informatie over een onkostenregeling en de verzekering van het onderzoek. Ook staat beschreven op welke wijze de bescherming van de privacy van de patiënt wordt gewaarborgd. De naam en bereikbaarheid van de onderzoeker staan in de documenten vermeld.

De onderzoeksgegevens worden tijdens het onderzoek gecodeerd zodat de namen van patiënten alleen door de onderzoeker te herleiden zijn en verder door niemand.. Alle onderzoeksgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Als u besluit uw kind deel te laten nemen aan het onderzoek moet u hiervoor toestemming geven. Dit doet u door een toestemmingsformulier (informed consent) te ondertekenen. Als u uw kind liever niet laat deelnemen, is dat uiteraard ok mogelijk. Uw kind krijgt dan de gewone behandeling die tot dan toe gangbaar is voor zijn/haar ziekte of aandoening.

Uw kind kan zich altijd, dus ook tijdens het onderzoek, terugtrekken van deelname aan het onderzoek. De arts zal dan met uw kind en u overleggen hoe de behandeling wordt voortgezet.

Einde van het onderzoek en publicaties

Als het onderzoek is afgerond, zal de arts dit aan uw kind en u mededelen. De gegevens die tijdens het onderzoek verzameld worden, gebruikt men om een rapport of artikel te schrijven. Vaak worden de resultaten in een medisch vakblad gepubliceerd zodat andere artsen deze nieuwe informatie kunnen gebruiken bij de behandeling van hun patiënten.

Tot slot

Onderzoek leidt tot waardevolle en onmisbare informatie die meehelpen om de zorg te verbeteren. Meer informatie over het meedoen aan onderzoek, de rechten en plichten kunt u lezen in de brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Mochten er op enig moment vragen zijn, aarzel dan niet om deze aan uw arts te stellen.